Souhlasím s tím, aby lektorka kurzů Baby Signs Růžena Holcmanová IČ: 07071396 (dále jen autor) použila vytvořené fotografie nebo audio/video záznam mé osoby a mého dítěte (dále jen materiál) z kurzů. Dále souhlasím s užitím pořízených fotografií a audio/video materiálů, ať už v podobě hmotné  či digitalizované (nehmotné), a to zejména následujícím způsobem:

1. autor je oprávněn užít fotografie a audio/video materiál pro svou vlastní potřebu a pro účely prezentace své práce s tím, že na fotografiích ani videozáznamech nebudu já ani mé dítě identifikováno jménem (pokud s tím nebudu ústně souhlasit).  

2. dále je autor oprávněn poskytnout licenční oprávnění k užití fotografií a audio/video materiály jako svých autorských děl, společnosti Nuerasoft s.r.o. provozující kurzy Go Kids! a Baby Signs, a to pro účely reklamní (komerční) i redakční (tzn. uveřejňování v periodickém tisku).  

Souhlasím s tím, že fotografie a audio/video materiály mohou být změněny, použity jako součást díla souborného nebo může být použita pouze jejich část. Současně souhlasím s tím, aby autor (lektorka) a společnost Nuerasoft s.r.o., mé níže uvedené osobní údaje zpracovávali formou jejich shromažďování a uložení v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Prohlašuji, že výše uvedenému textu plně rozumím a stvrzuji ho dobrovolně.